Kikkerregels - Gastouderopvang De Kikkertjes

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kikkerregels

Werkwijze
Ik zorg voor...U zorgt voor een tas met...
Luierdoekjes                                                           Toetdoekjes           
Eten                  
Drinken                                  
Fruit                           
Gezonde tussendoortjes                                                                              Beddengoed                                                                                      
Luiers                        
Flesvoeding e.d. (eventueel potjes)            
Eventueel Speen                         
Eventueel knuffel  
Eventueel slaapzakje
Pantoffels/ antislipsokjes
Billenzalf (bijv. Sudocreme/ Calendulazalf)
Thermometer
Setjes reservekleding (3 stuks),
indien nodig spuugdoekjes en/of slabbetjes 

Seizoensgebonden
Regenkleding/ laarzen
Zonnebrand (factor 50)
Zwemluiers               
Ziekte 
Uitbetaling gastouder
Gastouder : 
Indien er sprake is van ziekte ( besmettelijk of als de ziekte het werk belemmerd ) en er kan geen opvang geboden worden, zullen er uiteraard geen kosten in rekening gebracht worden. Als ik ziek ben wordt u rond 07:00 op de hoogte gebracht.

Gastkind : 
Kinderen die een besmettelijke ziekte hebben of waarvan de incubatietijd nog niet verstreken is, mogen "De Kikkertjes" helaas niet bezoeken. Dit i.v.m. met besmetting van de andere opvangkinderen. Bij een besmettelijke ziekte verzoek ik u dit graag zo spoedig mogelijk kenbaar te maken zodat andere ouders op de hoogte gesteld kunnen worden.
Als uw kind tijdens de opvang ziek wordt, neem ik contact met u op en overleggen we wat op dat moment het beste is voor uw kind. Als het kind verhoging heeft (38°) dan bel ik u. Bij hoge koorts graag uw kind binnen een uur ophalen.
Als uw kind door ziekte niet komt, verzoek ik u dit zo spoedig mogelijk te melden. Bij voorkeur voor 7.00 uur 's morgens.
Telefoonnummer : 06-12109660

Bij ziekte van uw kind betaald u de opgegeven uren van die dag.

Ik verstuur per maand een “urenregistratie” naar u en het gastouderbureau, voor de 2e dag volgend op de maand waarop de urenregistratie betrekking heeft. Het gastouderbureau stuurt voor elke 10e van een maand 1 factuur aan de vraagouder (verkoopfactuur) en 1 factuur aan de gastouder (inkoopfactuur). Op de factuur van de vraagouders is een onderscheid gemaakt voor de afgenomen uren bij mij en de bemiddelingskosten ad € 29,50 per maand. All Kidz Nederland stort het bedrag voor de afgenomen uren binnen 5 dagen door naar het (bank)rekeningnummer van mij.

Indien het niet mogelijk is gebleken het verschuldigde bedrag op de 15e van de maand via automatische incasso te innen zal het gastouderbureau telefonisch contact opnemen met de vraagouder. Het te innen bedrag wordt direct met € 15,00 administratiekosten verhoogd. Aansluitend aan het telefoongesprek zal een schriftelijke herinnering worden verstuurd.
Na 15 dagen stuurt het gastouderbureau een aanmaning, verhoogd met € 20,00 administratiekosten. In dat geval is de vraagouder met ingang van de 16e  van de betreffende maand een rente verschuldigd van 10% op jaarbasis over het niet betaalde gedeelte van de vergoeding.
 
Het gastouderbureau en ik hebben het recht om met ingang van dat moment met onmiddellijke ingang de opvangverplichting op te schorten tot de vraagouder aan de betalingsverplichting aan het gastouderbureau heeft voldaan. Hierdoor kan ook de aanspraak op de Kinderopvangtoeslag komen te vervallen.
Medicijnen
                                Ophalen en wegbrengen
Medicijnen worden in overleg toegediend. Medicijnen moeten voorzien zijn van een etiket en bijsluiter en voorzien van naam en van recente datum. Tevens dient u een 'Verklaring Medicijnverstrekking' in te vullen. Die kunt u aan mij vragen.
                                                  
Mocht uw kind niet lekker of ziek zijn, maar toch graag naar gastouderopvang "De Kikkertjes" willen komen is dat geen enkel probleem. Mits het niet besmettelijk is.

Graag wil ik u vragen, dat als u uw kind een paracetamol heeft gegeven, dit aan mij te laten weten. Zodat ik uw kind goed in de gaten kan houden. Paracetamol neemt de symptomen van ziekte vaak weg en het is belangrijk dat ik de gezondheid van uw kind kan blijven observeren.
Wordt uw kind door iemand anders opgehaald, geef dit dan alstublieft even door.  Ik geef uw kind niet zonder uw toestemming aan iemand mee. Dit doe ik voor het waarborgen van de veiligheid van de kinderen.
Wanneer u uw kind bij de opvang brengt of haalt, wil ik u verzoeken om niet te lang te blijven. Bij voorkeur maximaal 5 minuten. Dit om rust in de groep te waarborgen en om afscheid van ouder – kind niet moeilijker te maken dan nodig.
Ik wil graag met u en uw kind afspreken dat als mama of papa er is, ze naar u luisteren. Als mama en papa weg zijn, luisteren ze naar mij. Dit om verwarring van het kind te voorkomen wie er wanneer “de baas” is.
Veiligheid: 
Opzegtermijn
Om de veiligheid van uw kind optimaal te kunnen waarborgen verwacht ik van u dat u mij tijdig op de hoogte brengt van wijzigingen in telefoonnummers en ziektekostenpolissen. Deze moeten bij eventuele ongevallen bij de eerste hulp worden afgegeven.
De opzegtermijn is 1 kalendermaand. Opzegging dient te geschieden per aangetekende brief. Vakantie, ziekte, echtscheiding en verhuizing van de betrokken partijen na de eerste maand hebben geen invloed op de opzegtermijn. Derhalve blijft de betalingsverplichting van de contracturen bestaan. 
Zwangerschap vraagouder
                           Nieuwsbrief ‘Kikkernieuwtjes’
Indien de vraagouder gedurende het zwangerschapsverlof geen opvang wenst, betaald u de contracttijden door.
 Eens in de 2 a 3 maanden ontvangt u per mail Kikkertnieuwtjes. Hierin staat informatie rondom de thema’s, uitstapjes, verjaardagen, en andere leuke weetjes en ideetjes.
UrenregistratieOverdracht/ oudergesprek
Ik zal de uren, waarvan opvang en verzorging ten behoeve van het kind/de kinderen plaatsvindt, registreren via een urenregistratie. De vraagouder heeft 3 dagen de tijd om deze te controleren. Aansluitend wordt deze urenregistratie naar het gastouderbureau verstuurd.
 In de ochtend hebben we kort contact om te overleggen of bijzonderheden door te geven. Ook bij het ophalen bespreken we kort bijzonderheden en de dag. Verder ontvangt u per mail een logboek, waarin u terug kan lezen wat uw kind die dag heeft meegemaakt. Eén keer per jaar hebben we een gesprek rondom de ontwikkeling van uw kind. Bijzonderheden omtrent de ontwikkeling worden tussendoor besproken. U kunt altijd een afspraak maken als er langer de tijd nodig is om iets te bespreken. Dit zal wel aan het einde van een opvang dag of in de avond worden.
Calamiteiten
                                           Ruilen
Er kunnen zich situaties voordoen waarbij ik direct telefonisch contact met u (of een door u opgegeven persoon) moet hebben. Bijvoorbeeld in het geval van brand, ziekte of een ongeval. Daarom is het van belang dat u ten alle tijden telefonisch bereikbaar bent. Ik ga ervan uit dat de juiste telefoonnummers bij mij bekend zijn en dat u wijzigingen zo spoedig mogelijk doorgeeft.
Een dag mag geruild worden wanneer deze binnen dezelfde week valt. Neemt u bijvoorbeeld de dinsdag af maar moet u een keer op donderdag werken, dan kan er geruild worden mits er plek is op die dag. Vakanties en aangekondigde vrije dagen kunnen niet worden geruild. 

Wanneer u de dinsdag afneemt en u wilt in plaats van deze dinsdag de woensdag in de week erop afnemen, dan is dit een extra opvangdag. Facturering van deze extra opvanguren vindt achteraf plaats. 
             Foto’s Website en Facebook
                                Logboeken en Portfolio
Bij gastouderopvang “De Kikkertjes” worden veel foto's gemaakt. Deze worden gebruikt voor knutselwerkjes, Portfolio maar ook voor de website van “De Kikkertjes” en Facebook. Bij het intakegesprek kunt u schriftelijk aangeven of u hiervoor toestemming geeft.
U kind krijgt van mij een map waarin ik de logboeken stop. Onder het kopje portfolio komen werkjes, foto’s en andere leuke thema gebonden liedjes, versjes enz.
Zo heeft uw kind een leuke herinnering aan het einde van zijn opvangtijd. In principe is de map thuis. In de nieuwsbrief staat wanneer er een inlevermoment 
Vermoeden Kindermishandeling                                Uitstapjes en vervoer
Bij een vermoeden van kindermishandeling worden de richtlijnen van het protocol 'vermoeden kindermishandeling' voor het Gastouderbureau gevolgd. Dit protocol is aanwezig in de werkmap van gastouderopvang “De Kikkertjes”
Als uw kind opgevangen wordt bij “De Kikkertjes” geeft u tijdens het intakegesprek schriftelijk toestemming voor het vervoeren van uw kind in de auto. Daarnaast zal ik regelmatig met de kinderen uitstapjes maken met de bolderwagen. Bij het maken van dit soort uitstapjes zult u niet elke keer vooraf worden geïnformeerd. 

Privacy                                Klachtenregeling
Ik vind het belangrijk dat de kinderen en hun ouders mij kunnen vertrouwen. Daarom maak ik gebruik van een privacy beleid. Het privacy beleid is terug te vinden in de Informatiegids of kan worden ingezien bij Gastouderopvang De Kikkertjes. Dit om de privacy van kinderen en ouders te waarborgen. Persoonlijke gegevens worden alleen voor eigen doeleinden gebruikt. Voor 'Bijzondere' persoongegevens (foto's, gegevens m.b.t. de gezondheid e.d.) wordt eerst om akkoord gevraagd via een formulier. Ik zal in geen enkele omstandigheid, gevoelige informatie aan derden verspreiden. Mits een kind zich in een situatie bevindt waarin geestelijke of lichamelijke schade het gevolg is.  (Zie: “Vermoeden kindermishandeling “). 
Bij de veilige omgeving die ik wil waarborgen hoort privacy bij.

  Als u klachten heeft over de opvang van uw kind bij “De Kikkertjes” maakt u dat dan bij mij kenbaar. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met het gastouderbureau All Kidz Nederland

Telefoonnummers:

Joyce Cameron 06-14547879
Kitty Martens 06-14547999
 
Bent u ontevreden? Vertel het mij.
Bent u tevreden? Vertel het anderen! 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu